Informace o záruce

Záruka pro podnikatelské uživatele

Doba trvání: Od data nákupu původním kupujícím nebo 12 měsíců od data odeslání nebo podle toho, co nastane dříve.

  • Tříletá (36měsíční) záruka na konstrukci zařízení
  • Jednoletá (12měsíční) záruka na provozní součásti
  • Roční (12měsíční) doprava zdarma, co se týče poplatků za pozemní dopravu související s poskytováním záruky

Záruka pro soukromé uživatele

Doba trvání: Od data nákupu původním kupujícím nebo 24 měsíců od data odeslání nebo podle toho, co nastane dříve.

  • Tříletá (36měsíční) záruka na konstrukci zařízení
  • Dvouletá (24měsíční) záruka na provozní součásti
  • Dvouletá (24měsíční) doprava zdarma, co se týče poplatků za pozemní dopravu související s poskytováním záruky

Omezení odpovědnosti

Společnost MaxJax nemá podle této záruky žádnou povinnost ve vztahu k produktům, které byly podle našeho výlučného úsudku pozměněny, poškozeny, nepatřičně použity, zneužity, silně opotřebovány, ztraceny nebo nesprávně udržovány. Tato záruka je neplatná, pokud se zákazník nebo jakákoli jiná osoba než autorizovaný zástupce společnosti MaxJax pokusí opravit nebo upravit nástroj před jeho vrácením společnosti MaxJax podle této záruky. V žádném případě nebude žádná ze stran odpovědná za škody způsobené nedodržením povinností druhou stranou podle těchto smluvních podmínek. V žádném případě nebude žádná ze stran odpovědná za jakékoli ušlé zisky, ztrátu úspor, vedlejší škody nebo jiné ekonomické následné škody. Produkty MaxJax jsou poskytovány a prodávány tak, jak jsou, bez jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Po uplynutí této doby nebudou platit žádné záruky, výslovné ani předpokládané. Společnost MaxJax může tyto podmínky kdykoli upravit buď písemným oznámením zákazníkovi, nebo zveřejněním těchto upravených podmínek na www.MaxJax.com. Tyto upravené podmínky vstoupí v platnost třicet dní od data takového písemného oznámení nebo zveřejnění.