Ehdot ja olosuhteet

Näihin ehtoihin sovelletaan Alankomaiden lakia

Toc:

1 artikla - Määritelmät

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Soveltaminen

4 artikla - Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Herroepingsrecht

7 artikla - Kuluttajien velvollisuudet harkinta-aikana

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet eroamisen yhteydessä

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 artikla - De prijs

12 artikla - Täyttäminen ja lisätakuu

13 artikla - Toimitus ja toteutus

14 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

15 artikla - Maksu

16 artikla - Valitusjärjestelmä

17 artikla - Riidat

18 artikla - Lisäsäännökset tai erilaiset säännökset

1 artikla - Määritelmät

Näillä ehdoilla tarkoitetaan:

 1. Lisäsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla kuluttaja hankkii etäsopimuksen yhteydessä tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluja, ja yrittäjä tai kolmas osapuoli tarjoaa nämä asiat, digitaalisen sisällön ja / tai palvelut välisen sopimuksen perusteella. kolmas osapuoli ja yrittäjä;
 2. Harkinta-aika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttajilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei toimi kaupalliseen, liike-, käsityö- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa.
 4. Päivä: Kalenteripäivä;
 5. Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa;
 6. Kestosopimus tarkoittaa sopimusta, joka ulottuu liiketoiminnan, palvelujen ja / tai digitaalisen sisällön säännölliseen toimitukseen tiettynä ajanjaksona;
 7. Kestävä tietoväline: mikä tahansa työkalu - mukaan lukien sähköposti -, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti suunnattua tietoa tavalla, joka on tuleva kuuleminen tai käyttö ajanjaksolla, joka on sovitettu tarkoitukseen, jota varten tieto on tarkoitettu ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen toistamisen muuttumattomana;
 8. Kumoamislailla tarkoitetaan mahdollisuutta, että kuluttaja luopuu sopimuksesta etänä harkinta-ajan kuluessa.
 9. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, (pääsyn) digitaaliseen sisältöön ja / tai etäpalveluja kuluttajille;
 10. Etäsopimus: yrittäjän ja kuluttajan välinen sopimus tuotteiden, digitaalisen sisällön ja / tai palvelujen etämyynnin järjestäytyneen järjestelmän mukaisesti käyttäen yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekemiseen
 11. Kumoamisluonnosluonnoksella tarkoitetaan näiden ehtojen liitteessä I olevaa eurooppalaista luonnosta peruuttamiseksi. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilaustaan.
 12. Etäviestintätekniikka: tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajien ja yrittäjien on tarvinnut kokoontua samanaikaisesti samaan tilaan.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Quickjack Nederland BV

Castricummer Werf 17
1901RW Castricum

Puhelinnumero: +31 627365781
Maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00

Sähköpostiosoite: info@quickjack-nederland.nl

KvK-numero: 73398500

Alv-tunnistenumero: NL859512782B01

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asiaankuuluvaa lupajärjestelmää:

tiedot valvontaviranomaisesta.

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

- ammatillinen järjestö tai järjestö, johon hän kuuluu,

- ammattinimike, paikka EU: ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty,

- viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammattisääntöihin ja maininta siitä, missä ja miten nämä ammattisäännöt ovat saatavilla.

3 artikla - Soveltaminen

 1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin.
 2. Ennen kuin etäsopimus tehdään, näiden ehtojen teksti on saatettava kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen sopimuksen solmimista etätunnuksella tapaa, jolla yrittäjä voi nähdä ehdot ja ehdot, ja että ne ovat ilmaisia pyynnöstä mahdollisimman pian kuluttajan kannalta. lähetetty.
 3. Kun sopimus tehdään sähköisesti etänä, poiketen edellisestä kohdasta ja ennen sopimuksen tekemistä etänä, näiden ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että se voidaan tallentaa kuluttaja yksinkertaisesti kestävällä tietovälineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen sopimuksen tekemistä etäyhteydellä siinä ilmoitetaan, missä yleiset ehdot voidaan vahvistaa sähköisesti ja että kuluttajalle ilmoitetaan asiasta kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muutoin lähetetään ilmaiseksi. veloittaa.
 4. Siinä tapauksessa, että näiden ehtojen lisäksi sovelletaan myös tiettyjä tuote- tai palvelusehtoja, toisen ja kolmannen jäsenen on sovellettava soveltuvin osin ja ristiriitaisissa olosuhteissa kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan säännökseen, joka on suotuisinta hänelle.

4 artikla - Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se toteutetaan tietyin ehdoin, se on nimenomaisesti ilmoitettava tarjouksessa.
 2. Tarjouksen on sisällettävä täydellinen ja tarkka kuvaus tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja / tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen hyvin. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne edustavat todenmukaisesti tarjottuja tuotteita, palveluja ja / tai digitaalista sisältöä. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
 3. Jokaisessa tarjouksessa on oltava sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

5 artikla - Sopimus

 1. Jollei 4 kohdasta muuta johdu, sopimus tehdään, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjän on välittömästi sähköisesti vahvistettava vastaanottaneensa tarjouksen. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen tietojen sähköisen siirron ja turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimia.
 4. Yrittäjä voi ilmoittaa itselleen oikeudellisissa puitteissa, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, samoin kuin kaikki tosiasiat ja tekijät, jotka ovat merkityksellisiä vastuullisen sopimuksen huomioon ottamiseksi etänä. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella hyvät perusteet olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus hylätä tilaus tai hakemus tai liittää toteutukseen erityisehtoja.
 5. Yrittäjän on viimeistään, kun tuote, palvelu tai digitaalinen sisältö toimitetaan kuluttajalle, seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävällä tavalla tietoväline , tärkein:

a) yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi valittaa;

b) ehdot ja tapa, joilla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;

c) tiedot takuista ja olemassa olevasta palvelusta oston jälkeen;

d) tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta mukaan lukien kaikki verot; soveltuvassa määrin toimituskustannukset; ja maksutapa, toimitus tai sopimuksen toteuttaminen etänä;

e) sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi;

f) jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamisen mallilomake.

 1. Jos kyseessä on kallis liiketoimi, edellisen kappaleen säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla - Herroepingsrecht

Tuotteet:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen vähintään 14 päivän ajaksi perustelematta. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syitä, mutta ei velvoita heitä luopumaan syistään.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika tulee kulua seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen, tai

a) jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli sai viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joiden toimitusaika on erilainen, edellyttäen että hän on ilmoittanut asiasta kuluttajalle selvästi ennen tilausprosessia.

b) jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen hänen määräämänsä lähetyksen tai osan;

tuotteiden säännöllisiä toimitussopimuksia varten tietyksi ajaksi: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli sai ensimmäisen tuotteen.

Palvelujen ja digitaalisen sisällön osalta, jota ei ole toimitettu materiaalialustalla:

 1. Kuluttajat voivat irtisanoa palvelusopimuksen ja digitaalisen sisällön toimitussopimuksen, jota ei ole toimitettu materiaalialustalle vähintään 14 päivän ajan, perustelematta. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syitä, mutta ei velvoita heitä luopumaan syistään.
 2. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika tapahtuu sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, jota ei ole toimitettu materiaalinkuljettajalle, jos peruutusoikeudesta ei ole tietoa:

 1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle laissa vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamismallilomakkeesta, harkinta-aika päättyy 12 kuukauden kuluttua alkuperäisen asiakirjan päättymisestä tämän artiklan aiempien jäsenten mukaisesti. harkinta-ajan.
 2. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kuluttajalle 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan voimaantulopäivästä, määräaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja on saanut nämä tiedot.

7 artikla - Kuluttajien velvollisuudet harkinta-aikana

 1. Jäähdytysjakson aikana kuluttaja on varovainen tuotteen ja pakkausten suhteen. Se purkaa pakkausta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käyttää ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hänen pitäisi tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen vahingoittumisesta, joka johtuu tavasta käsitellä tuotetta, joka ylittää 1 kohdassa sallitun.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen vahingoittumisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut hänelle mitään lain edellyttämää tietoa peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai tehdessään.

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa peruuttamismallilla tai muutoin yksiselitteisesti yrittäjälle.
 2. Kuluttajan on palautettava tuote tai luovutettava se yrittäjälle (valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä seuraavasta päivästä. Tätä ei tarvitse tehdä, jos yrittäjä on tarjonnut tuotteen ottamisen itse. Joka tapauksessa kuluttaja on noudattanut palautusaikaa, jos se palauttaa tuotteen ennen jäähtymisajan päättymistä.
 3. Kuluttajan on palautettava tuote kaikkien toimitettujen lisävarusteiden kanssa, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä käyttäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Kuluttajalla on riski ja todistustaakka peruutusoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käytöstä.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä ilmoittaa, että he vastaavat itse kustannuksista, kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia.
 6. Jos kuluttaja palauttaa mieleen ensin nimenomaisen pyynnön, jonka mukaan myyntiä varten valmistelemattoman kaasun, veden tai sähkön toimittaminen tai toimitus alkaa rajoitetusti tai määränä jäähtymisjakson aikana, kuluttaja on yrittäjälle velkaa suhteellisen määrän osa sitoumuksesta, jonka yrittäjä on kunnioittanut peruuttamisen yhteydessä, verrattuna sitoumuksen täydelliseen täyttämiseen.
 7. Kuluttaja ei vastaa sellaisten palvelujen tarjoamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole valmistettu myyntiin rajoitetusti tai määrät, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:

a) elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle laissa vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta, kustannusten korvaamisesta peruuttamisen yhteydessä tai peruuttamisen mallilomakkeesta; tai

b) kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamisen aloittamista jäähdytysjakson aikana.

 1. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisen materiaalin toimittamisesta kokonaan tai osittain, jota ei toimiteta materiaalialustalla, jos:

a) ennen sopimuksen toimittamista hän ei nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen täyttämistä ennen harkinta-ajan päättymistä;

 1. hän ei ole myöntänyt peruuttamisoikeutensa menettämistä myöntäessään suostumuksensa; Tai
 2. yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan lausuntoa.
 3. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset irtisanotaan lailla.

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet eroamisen yhteydessä

 1. Jos yrittäjä tekee kuluttajalle peruuttamisilmoituksen sähköisesti mahdolliseksi, hänen on lähetettävä kuitti heti ilmoituksen saatuaan.
 2. Elinkeinonharjoittajan on korvattava kaikki kuluttajamaksut, mukaan lukien kaikki elinkeinonharjoittajan palauttamasta tuotteesta veloittamat toimituskulut, viipymättä, mutta 14 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa tuotteen keräämistä itse, hän voi odottaa takaisinmaksua, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja todistaa palauttaneensa tuotteen.
 3. Elinkeinonharjoittajan on käytettävä samoja maksutapoja, joita kuluttaja käyttää korvaamiseen, ellei kuluttaja suostu muuhun menetelmään. Palautus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut kalliimman toimitustavan kuin halvin tavallinen toimitus, yrittäjän ei tarvitse maksaa takaisin kalliimmasta tavasta aiheutuvia lisäkustannuksia.

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeudesta, mutta vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessa ainakin ajoissa ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on sidottu rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin elinkeinonharjoittajalla ei ole vaikutusta ja jotka voivat tapahtua peruuttamisjakson aikana;
 2. Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jolla yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupan pitäjän johdolla ja jossa onnistunut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja / tai palvelut;
 3. Palvelusopimukset palvelun täysimääräisen toteuttamisen jälkeen, mutta vain, jos:

a) toteutus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella; Ja

 1. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun yrittäjä on pannut sopimuksen täytäntöön täysimääräisesti;
 2. Edellä 7 artiklassa tarkoitetut pakettilomat: 500 BW- ja matkustajaliikennesopimusta;
 3. Majoitustoimintaa koskevat palvelusopimukset, jos sopimuksella pannaan täytäntöön tietty päivämäärä tai ajanjakso, toisin kuin asumistarkoituksiin, tavarankuljetus, autonvuokrauspalvelut ja ateriapalvelu;
 4. Vapaa-ajan aktiviteetteja koskevat sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietty päivämäärä tai ajanjakso niiden toteuttamiselle;
 5. Tuotteet, jotka on valmistettu kuluttajien eritelmien mukaisesti, joita ei ole esivalmistettu ja valmistettu yksittäisen kuluttajan valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 6. Tuotteet, jotka pilaavat nopeasti tai joilla on rajoitettu säilyvyysaika;
 7. Suljetut tuotteet, jotka eivät sovellu terveydensuojeluun tai hygieniasyihin, palautetaan ja joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
 8. Tuotteet, jotka sekoitetaan peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;
 9. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimuksen tekemisessä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin kauppias ei vaikuta;
 10. Suljetut ääni-, videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
 11. Sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 12. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin materiaalialustalla, mutta vain, jos:

a) toteutus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella; Ja

 1. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

11 artikla - De prijs

 1. Tarjouksessa mainitun voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja / tai palveluiden hintoja ei saa nostaa, jollei arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hintamuutoksia ole.
 2. Edellä olevasta kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota vaihtelevilla hinnoilla tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin ja joihin yrittäjä ei vaikuta. Tämä suhde vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettava toimituksessa.
 3. Hintojen korotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne ovat seurausta oikeudellisista järjestelyistä tai määräyksistä.
 4. Hintojen korotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on neuvotellut tämän ja

a) ne ovat seurausta lainsäädännöstä tai säännöksistä; Tai

 1. kuluttajalla on valta irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä.
 2. Tuote- tai palveluvalikoimassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Vaatimustenmukaisuussopimus ja lisätakeet

 1. Yrittäjän on varmistettava, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, järkevyyden ja / tai käytettävyyden kohtuullisten vaatimusten sekä voimassa olevien lain ja / tai hallituksen sääntöjen mukaisia. sopimus. Yrittäjä varmistaa sopimuksesta myös, että tuote soveltuu muuhun kuin normaaliin käyttöön.
 2. Yrittäjän, hänen toimittajansa, valmistajansa tai maahantuojansa antama lisätakuu ei saa koskaan rajoittaa laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi vedota yrittäjään sopimuksen perusteella, jos yrittäjä on kauppias, joka ei ole täyttänyt osaa sopimus.
 3. Lisätakuulla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan, hänen tavarantoimittajansa, maahantuojansa tai tuottajansa sitoumusta, jossa se myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät sen, mitä laissa vaaditaan, jos hän ei täytä sopimusosaansa.

13 artikla - Toimitus ja toteutus

 1. Yrittäjän on otettava huomioon äärimmäinen varovaisuus tuotetilauksia vastaanotettaessa ja toteutettaessa sekä palveluhakemuksia arvioitaessa.
 2. Toimituspaikkana on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
 3. Ottaen huomioon näiden ehtojen 4 artiklassa mainitun elinkeinonharjoittajan on suoritettava hyväksytyt tilaukset pätevällä kiireellisellä tavalla, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei toisin ole sovittu toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttaja saa sen viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilmaiseksi ja pyytää korvausta.
 4. Edellisen kappaleen mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä maksaa välittömästi takaisin kuluttajan maksaman summan.
 5. Tuotteiden vahingoittumisen ja / tai katoamisen riski on yrittäjällä siihen saakka, kunnes tuote toimitetaan kuluttajalle tai ennalta nimetylle edustajalle ja ilmoitetaan kauppiaalle, ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu.

14 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Irtisanominen:

 1. Kuluttajat voivat irtisanoa toistaiseksi tehdyn sopimuksen, joka kattaa tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllisen toimituksen sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.
 2. Kuluttajat voivat irtisanoa tietyn ajanjakson aikana tehdyn sopimuksen, joka on tarpeen tuotteiden (mukaan lukien sähkö) säännöllisen toimittamisen ajanjakson loppuun mennessä, sovitun irtisanomissäännön ja ilmoituksen mukaisesti. enintään yhden kuukauden ajan.
 3. Kuluttajat voivat:

- peruuttaa milloin tahansa eikä ole rajoittunut irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona,

- ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hänen tekemänsä,

- Peruuta aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on neuvotellut itselleen.

Laajennus:

 1. Tietyksi ajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, ei pidä hiljaisesti uusia tai uudistaa tietyksi ajaksi.
 2. Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, tietyksi ajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivittäisten uutis- ja viikkolehtien säännölliseen jakeluun, voidaan hiljaisesti pidentää tietyksi ajaksi enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttajat voivat irtisanoa sopimuksen tämän laajennetun sopimuksen voimassaolon jatkamisen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla
 3. Määräaikaiseksi tehty sopimus, joka ulottuu tuotteiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa enintään kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu sovittuun, mutta alle kerran kuukaudessa, joka toimittaa päivittäisiä, uutisia ja viikkolehtiä.
 4. Sopimusta, jonka kesto on rajoitettu päivä-, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien (pilotti- tai tutustumistilaus) säännölliseen jakeluun, ei saa jatkaa hiljaisesti ja se päättyy automaattisesti kokeilujakson tai esittelyjakson lopussa.

Kesto:

 1. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi yhden vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta sitä, että sopimuksen kesto on päättynyt.

15 artikla - Maksu

 1. Siinä määrin kuin sopimuksessa tai lisäehdoissa ei määrätä muusta, kuluttajan erääntyneet määrät on täytettävä 14 päivän kuluessa viiteajanjakson alkamisesta tai, jos ajatusajasta puuttuu, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä sopimuksen. Jos sopimus palvelun myöntämisestä, tämä ajanjakso alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun myydään tuotteita kuluttajille, kuluttajilta ei ehkä koskaan vaadita ennakkomaksua yli 50% yleisillä ehdoilla. Jos ennakkomaksu on neuvoteltu, kuluttaja ei voi vedota mihinkään oikeuteen toteuttaa kyseinen tilaus tai palvelu ennen kuin ennakkomaksu on neuvoteltu.
 3. Kuluttajan on ilmoitettava välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai mainittujen maksutietojen epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitettaan ajoissa, on viivästynyt yrittäjän huomautuksen jälkeen ja yrittäjä on antanut kuluttajalle 14 päivän ajan maksuvelvoitteidensa täyttämiseen maksun suorittamisen jälkeen. Jos maksua ei suoriteta tämän 14 päivän aikana, lakisääteinen korko ja yrittäjällä on oikeus periä aiheutuneet tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkustannukset ovat enintään: 15% yli 2500 euroon asti = =; 10% seuraaville 2500 eurolle, = ja 5% seuraaville 5000 euroille, = vähintään 40 eurolla. Yrittäjä voi poiketa näistä määristä ja prosentteista kuluttajan hyväksi.

16 artikla - Valitusjärjestelmä

 1. Yrittäjällä on riittävän julkinen valitusmenettely, ja hänen on käsiteltävä valitus tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on toimitettava yrittäjälle kokonaisuudessaan ja selvästi määriteltynä ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut virheet.
 3. Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valitus vaatii ennakoitavasti pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa vastaanottoviestillä 14 päivän kuluessa ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa kattavampaa vastausta.
 4. Kuluttajan on annettava yrittäjälle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus yhteisellä sopimuksella. Tämän ajanjakson jälkeen syntyy riita, joka on avoin riitojen ratkaisulle.

17 artikla - Riidat

 1. Näiden ehtojen kattamia yrittäjän ja kuluttajan välisiä sopimuksia sovelletaan vain Alankomaiden lainsäädäntöön.

18 artikla - Lisäsäännökset tai erilaiset säännökset

Lisäsäännökset tai poikkeukset näistä ehdoista ja ehdoista eivät välttämättä ole haittaa kuluttajalle, ja ne on vahvistettava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tehdä niistä pääsyn esteettömällä tietovälineelle tallennetulla tavalla.

Liite I: Peruuttamismalli

Peruuttamismalli

(täytä ja palauta tämä lomake vain, kun haluat peruuttaa sopimuksen)

- Vastaanottaja: Quickjack Netherlands BV

Castricummer Werf 17
1901RW Castricum

info@quickjack-nederland.nl

- Minä / me * jaamme / jaan * sinulle täten, että minä / me * sopimuksemme

seuraavien tuotteiden myynti: *

seuraavan digitaalisen sisällön toimittaminen: *

seuraavan palvelun toiminta: *,

palauttaa / kumoaa *

- Tilattu * / vastaanotettu * [päivämäärä tilaus palveluissa tai tuotteiden vastaanottaminen]

- [Nimeä kuluttajat / kuluttajat]

- [Osoitteet kuluttavat]

- [Allekirjoituksen kuluttaja (t)] (vain kun tämä lomake toimitetaan paperilla)

* Ohittaminen, mikä ei päde, tai täyttäminen, mikä pätee.