Voorwaarden en voorwaarden

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Toc:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

Deze voorwaarden houden in:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Onder consumenten wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit;
 4. Dag: Kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief inbegrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die tot hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik is gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Intrekkingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd op afstand af te zien van de overeenkomst;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument tot stand komt in een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, met gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot het sluiten van de overeenkomst;
 11. Ontwerpformulier voor herroeping: het Europese ontwerpformulier voor herroeping in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument geen recht heeft om zijn bestelling te herroepen;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Quickjack Nederland BV

Castricummer Werf 17
1901RW Castricum

Telefoonnummer: +31 627365781
Maandag t / m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

E-mailadres: info@quickjack-nederland.nl

KvK nummer: 73398500

Btw-identificatienummer: NL859512782B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningensysteem:

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten,

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend,

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanduiding waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan, aangeven op welke wijze de voorwaarden voor de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek kosteloos worden verstrekt. van de consument. verzonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch op afstand tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen. door de consument op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden vastgesteld en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg worden geïnformeerd of anderszins kosteloos worden toegezonden. in rekening brengen.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument bij tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die is meest gunstig voor hem.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, mag de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager , meest belangrijk:

(a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

(b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht of een duidelijke melding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;

(c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

(d) de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van levering; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract op afstand;

(e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

(f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het ontwerpformulier voor herroeping.

 1. In geval van een dure transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden (en) op te geven.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

(a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

(b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste door hem aangewezen zending of onderdeel heeft ontvangen;

bij regelmatige leveringsovereenkomsten voor producten voor een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. Consumenten kunnen een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden (en) op te geven.
 2. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Als de handelaar de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 12 maanden na het einde van het origineel, in overeenstemming met de vorige leden van dit artikel aangenomen de bedenktijd.
 2. Indien de handelaar de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de termijn 14 dagen na de datum waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag gebruiken en inspecteren zoals het hoort in een winkel.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor een waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te nemen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van retourzending niet te dragen.
 6. Als de consument zich herinnert na een eerste uitdrukkelijke aanvraag dat tijdens de bedenktijd de exploitatie van de dienst of levering van niet verkoopklaar gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of hoeveelheid aanvangt, is de consument de ondernemer een daarover evenredig bedrag verschuldigd. een deel van de verbintenis die door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor het verlenen van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a) de handelaar de consument de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

(b) de consument niet expliciet om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

(a) voordat hij werd geleverd, heeft hij er niet uitdrukkelijk mee ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen vóór het einde van de bedenktijd;

 1. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; Of
 2. de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbewijs.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling betekent een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de kans krijgt om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, digitale inhoud en / of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

(a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En

 1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten voor personenvervoer;
 3. Dienstenovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, als de overeenkomst een bepaalde datum of periode heeft en in tegenstelling tot woondoeleinden, vrachtvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 5. Volgens de specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. Verzegelde producten die om gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

(a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En

 1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

(a) ze zijn het resultaat van wetgeving of bepalingen; Of

 1. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 2. De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming geldende wettelijke bepalingen en / of overheidsregels. de overeenkomst. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een aanvullende garantie van de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer als ondernemer tekort schiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst.
 3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan elke verbintenis van de handelaar, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij de consument bepaalde rechten of aanspraken toekent die verder gaan dan wettelijk vereist is ingeval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en eventuele schadevergoeding te vorderen.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging:

 1. Consumenten kunnen een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Consumenten kunnen een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, die nodig is om op elk moment regelmatig producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te leveren tegen het einde van de periode opzeggen met inachtneming van het bepaalde in overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn. periode van ten hoogste één maand.
 3. Consumenten kunnen:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode,

- althans te annuleren op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan,

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf bedongen heeft.

Uitbreiding:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van ten hoogste drie maanden, indien de consument kan opzeggen. deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is niet langer dan drie maanden in het geval de overeenkomst strekt tot de afgewikkelde, maar minder dan eens per maand, het bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen het einde van de overeenkomst verzetten tegen de duur.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de referentieperiode te zijn voldaan, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij overeenkomst tot verlening van een dienst vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument op algemene voorwaarden nimmer worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden om de desbetreffende bestelling of dienst (en) uit te voeren alvorens over de vooruitbetaling heeft onderhandeld.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument zijn betalingsverplichting niet op tijd (en) nakomt, is sprake van niet-tijdige betaling en heeft de ondernemer de consument 14 dagen de tijd gegeven om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, nadat de ondernemer dit heeft aangegeven. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen is de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% voor de volgende € 2.500, = en 5% voor de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van die bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, reageert de ondernemer met een bericht van ontvangst binnen de termijn van 14 dagen en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat er een geschil dat openstaat voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke wijze opgeslagen op een duurzame gegevensdrager toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Quickjack Netherlands BV

Castricummer Werf 17
1901RW Castricum

info@quickjack-nederland.nl

- Ik / Wij * deel / deel * u hierbij, waarover ik / wij * onze overeenkomst hebben

de verkoop van de volgende producten: *

de levering van de volgende digitale inhoud: *

de werking van de volgende dienst: *,

terugroepingen / intrekkingen *

- Besteld op * / ontvangen op * [datum bestelling bij diensten of ontvangst producten]

- [Naam consument (en)]

- [Adres verbruiken]

- [Handtekening consument (en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Inhalen wat niet van toepassing is of invullen wat wel van toepassing is.